Beleidsplan

Beleidsplan 2014 Stichting Dierenfonds

 

Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dierenfonds en heeft betrekking op het beleid in de jaren 2014 tot en met 2015.

Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt daarbij dan telkens een jaar opgeschoven.

 

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Dierenfonds is een stichting en is ingeschreven te Rotterdam onder nummer 55493599 als Stichting Dierenfonds, adres Voordijk 349, 2993 BB Barendrecht. Het fiscaalnummer is 851737316. Nieuws wordt rechtstreeks gepubliceerd op de website om de belangstellenden te informeren over de activiteiten op www.stichtingdierenfonds.nl . Contacten met de stichting verlopen via R. C. Taeh, info@stichtingdierenfonds.nl of Voordijk 349, 2993 BB Barendrecht.

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Dierenfonds bestaat uit 3 leden.

Te weten:

1. C. S. Boom- Voorzitter/Secretaris

2. R. C. Taeh- Penningmeester

3. K. de Wulf- Algemeen bestuurslid

 

      De stichting heeft ten doel

-  Stichting Dierenonds zet zich in voor het welzijn van deze dieren en wil hen graag helpen.

-  Steunen van lokale en regionale dierenorganisaties in Nederland zoals; dierenopvangcentra, asielen en particuliere initiatieven.

- Het geven van financiële steun - voor bijvoorbeeld het uitvoeren van verbouwingen aan dierenopvangcentra

- Inzetten tegen dierenmishandeling door samen te werken met andere organisaties

 

 

Fondswerving

- Het aanvragen van subsidies;

- Het in ontvangst nemen van giften;

- Het in ontvangst nemen van schenkingen en nalatenschappen

- Het aantrekken van donateurs;

- Donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten;

- De stichting beoogt niet het maken van winst

 

Beheer van het vermogen

- De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Dierenfonds genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele onkostenvergoeding is wel mogelijk.

- De financiële verantwoording wordt gedaan door het bestuur zelf om de kosten zo laag mogelijk te houden.

- Na goedkeuring door het voltallig bestuur wordt het financieel  jaarverslag aangeboden op de website van Stichting Dierenfonds.

- Indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, organisatiekosten, onderhoud website, transportkosten, eventuele reisdeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties.

 

Besteding van het vermogen

- Stichting Dierenfonds mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald.

- Stichting Dierenfonds dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen.

- Donateurs ondersteunen Stichting Dierenfonds financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Zij kunnen voor hun bijdrage(n) een bestemming aangeven voor een project. Indien een project is afgerond en er een surplus is behoudt Stichting Dierenfonds het recht dit te besteden aan een volgend project.

- Het bestuur zal het CBF-keurmerk niet aanvragen, omdat de jaarlijkse kosten te hoog zijn in verhouding tot het bedrag aan donaties dat jaarlijks wordt ontvangen. De stichting voldoet ruimschoots aan de norm dat de overheadkosten niet meer dan 25% mogen bedragen.

 

Langere termijn:

De Stichting Dierenfonds streeft er naar groter te worden, maar deze groei mag nooit groter zijn dan de organisatie aan kan. Stichting Dierenfonds mag nooit zo groot worden dat de snelheid van communicatie en handelen verloren gaat.